Spring Semester (Mon - Thurs Only)

AM
 • 7:25 AM
 • 7:45 AM
 • 8:00 AM
 • 8:25 AM
 • 8:35 AM
 • 8:45 AM
 • 9:05 AM
 • 9:15 AM
 • 9:25 AM
 • 9:45 AM
 • 9:55 AM
 • 10:05 AM
 • 10:25 AM
 • 10:35 AM
 • 10:45 AM
 • 11:05 AM
 • 11:15 AM
 • 11:25 AM
 • 11:45 AM
 • 11:55 AM
PM
 • 12:05 PM
 • 12:25 PM
 • 12:35 PM
 • 12:45 PM
 • 1:05 PM
 • 1:15 PM
 • 1:25 PM
 • 1:45 PM
 • 1:55 PM
 • 2:05 PM
 • 2:25 PM
 • 2:35 PM
 • 2:45 PM
 • 3:05 PM
 • 3:15 PM
 • 3:25 PM
 • 3:45 PM
 • 3:55 PM
 • 4:05 PM
 • 4:20 PM
 • 4:40 PM
 • 5:00 PM
 • 5:20 PM
 • 5:40 PM
 • 6:00 PM
 • 6:20 PM
 • 6:40 PM
 • 7:05 PM
 • 7:20 PM
 • 7:40 PM
 • 8:00 PM
 • 8:15 PM
 • 8:50 PM
 • 9:25 PM
 • 10:00 PM
 • 10:35 PM
 • 11:10 PM
 • 11:45 PM
AM
 • 7:29 AM
 • 7:49 AM
 • 8:04 AM
 • 8:29 AM
 • 8:39 AM
 • 8:49 AM
 • 9:09 AM
 • 9:19 AM
 • 9:29 AM
 • 9:49 AM
 • 9:59 AM
 • 10:09 AM
 • 10:29 AM
 • 10:39 AM
 • 10:49 AM
 • 11:09 AM
 • 11:19 AM
 • 11:29 AM
 • 11:49 AM
 • 11:59 AM
PM
 • 12:09 PM
 • 12:29 PM
 • 12:39 PM
 • 12:49 PM
 • 1:09 PM
 • 1:19 PM
 • 1:29 PM
 • 1:49 PM
 • 1:59 PM
 • 2:09 PM
 • 2:29 PM
 • 2:39 PM
 • 2:49 PM
 • 3:09 PM
 • 3:19 PM
 • 3:29 PM
 • 3:49 PM
 • 3:59 PM
 • 4:09 PM
 • 4:24 PM
 • 4:44 PM
 • 5:04 PM
 • 5:24 PM
 • 5:44 PM
 • 6:04 PM
 • 6:24 PM
 • 6:44 PM
 • 7:09 PM
 • 7:24 PM
 • 7:44 PM
 • 8:04 PM
 • 8:19 PM
 • 8:54 PM
 • 9:29 PM
 • 10:04 PM
 • 10:39 PM
 • 11:14 PM
 • 11:49 PM
AM
 • 7:33 AM
 • 7:53 AM
 • 8:08 AM
 • 8:33 AM
 • 8:43 AM
 • 8:53 AM
 • 9:13 AM
 • 9:23 AM
 • 9:33 AM
 • 9:53 AM
 • 10:03 AM
 • 10:13 AM
 • 10:33 AM
 • 10:43 AM
 • 10:53 AM
 • 11:13 AM
 • 11:23 AM
 • 11:33 AM
 • 11:53 AM
PM
 • 12:03 PM
 • 12:13 PM
 • 12:33 PM
 • 12:43 PM
 • 12:53 PM
 • 1:13 PM
 • 1:23 PM
 • 1:33 PM
 • 1:53 PM
 • 2:03 PM
 • 2:13 PM
 • 2:33 PM
 • 2:43 PM
 • 2:53 PM
 • 3:13 PM
 • 3:23 PM
 • 3:33 PM
 • 3:53 PM
 • 4:03 PM
 • 4:13 PM
 • 4:28 PM
 • 4:48 PM
 • 5:08 PM
 • 5:28 PM
 • 5:48 PM
 • 6:08 PM
 • 6:28 PM
 • 6:48 PM
 • 7:13 PM
 • 7:28 PM
 • 7:48 PM
 • 8:08 PM
 • 8:23 PM
 • 8:58 PM
 • 9:33 PM
 • 10:08 PM
 • 10:43 PM
 • 11:18 PM
 • 11:53 PM
AM
 • 7:38 AM
 • 7:58 AM
 • 8:13 AM
 • 8:38 AM
 • 8:48 AM
 • 8:58 AM
 • 9:18 AM
 • 9:28 AM
 • 9:38 AM
 • 9:58 AM
 • 10:08 AM
 • 10:18 AM
 • 10:38 AM
 • 10:48 AM
 • 10:58 AM
 • 11:18 AM
 • 11:28 AM
 • 11:38 AM
 • 11:58 AM
PM
 • 12:08 PM
 • 12:18 PM
 • 12:38 PM
 • 12:48 PM
 • 12:58 PM
 • 1:18 PM
 • 1:28 PM
 • 1:38 PM
 • 1:58 PM
 • 2:08 PM
 • 2:18 PM
 • 2:38 PM
 • 2:48 PM
 • 2:58 PM
 • 3:18 PM
 • 3:28 PM
 • 3:38 PM
 • 3:58 PM
 • 4:08 PM
 • 4:18 PM
 • 4:33 PM
 • 4:53 PM
 • 5:13 PM
 • 5:33 PM
 • 5:53 PM
 • 6:13 PM
 • 6:33 PM
 • 6:53 PM
 • 7:18 PM
 • 7:33 PM
 • 7:53 PM
 • 8:13 PM
 • 8:28 PM
 • 9:03 PM
 • 9:38 PM
 • 10:13 PM
 • 10:48 PM
 • 11:23 PM
 • 11:58 PM
AM
 • 7:42 AM
 • 8:02 AM
 • 8:17 AM
 • 8:42 AM
 • 8:52 AM
 • 9:02 AM
 • 9:22 AM
 • 9:32 AM
 • 9:42 AM
 • 10:02 AM
 • 10:12 AM
 • 10:22 AM
 • 10:42 AM
 • 10:52 AM
 • 11:02 AM
 • 11:22 AM
 • 11:32 AM
 • 11:42 AM
PM
 • 12:02 PM
 • 12:12 PM
 • 12:22 PM
 • 12:42 PM
 • 12:52 PM
 • 1:02 PM
 • 1:22 PM
 • 1:32 PM
 • 1:42 PM
 • 2:02 PM
 • 2:12 PM
 • 2:22 PM
 • 2:42 PM
 • 2:52 PM
 • 3:02 PM
 • 3:22 PM
 • 3:32 PM
 • 3:42 PM
 • 4:02 PM
 • 4:12 PM
 • 4:22 PM
 • 4:37 PM
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:37 PM
 • 5:57 PM
 • 6:17 PM
 • 6:37 PM
 • 6:57 PM
 • 7:22 PM
 • 7:37 PM
 • 7:57 PM
 • 8:17 PM
 • 8:32 PM
 • 9:07 PM
 • 9:42 PM
 • 10:17 PM
 • 10:52 PM
 • 11:27 PM
 • 12:02 AM
AM
 • 7:50 AM
 • 8:10 AM
 • 8:25 AM
 • 8:50 AM
 • 9:00 AM
 • 9:10 AM
 • 9:30 AM
 • 9:40 AM
 • 9:50 AM
 • 10:10 AM
 • 10:20 AM
 • 10:30 AM
 • 10:50 AM
 • 11:00 AM
 • 11:10 AM
 • 11:30 AM
 • 11:40 AM
 • 11:50 AM
PM
 • 12:10 PM
 • 12:20 PM
 • 12:30 PM
 • 12:50 PM
 • 1:00 PM
 • 1:10 PM
 • 1:30 PM
 • 1:40 PM
 • 1:50 PM
 • 2:10 PM
 • 2:20 PM
 • 2:30 PM
 • 2:50 PM
 • 3:00 PM
 • 3:10 PM
 • 3:30 PM
 • 3:40 PM
 • 3:50 PM
 • 4:10 PM
 • 4:20 PM
 • 4:30 PM
 • 4:45 PM
 • 5:05 PM
 • 5:25 PM
 • 5:45 PM
 • 6:05 PM
 • 6:25 PM
 • 6:45 PM
 • 7:05 PM
 • 7:30 PM
 • 7:45 PM
 • 8:05 PM
 • 8:25 PM
 • 8:40 PM
 • 9:15 PM
 • 9:50 PM
 • 10:25 PM
 • 11:00 PM
 • 11:35 PM
 • 12:10 AM

Spring Semester (Friday Only)

AM
 • 7:30 AM
 • 7:50 AM
 • 8:10 AM
 • 8:30 AM
 • 8:50 AM
 • 9:10 AM
 • 9:30 AM
 • 9:50 AM
 • 10:10 AM
 • 10:30 AM
 • 10:50 AM
 • 11:10 AM
 • 11:35 AM
 • 11:55 AM
PM
 • 12:15 PM
 • 12:35 PM
 • 12:55 PM
 • 1:15 PM
 • 1:35 PM
 • 1:55 PM
 • 2:15 PM
 • 2:35 PM
 • 2:55 PM
 • 3:15 PM
 • 3:30 PM
 • 3:50 PM
 • 4:10 PM
 • 4:30 PM
 • 4:50 PM
 • 5:10 PM
 • 5:30 PM
 • 5:50 PM
 • 6:10 PM
 • 6:25 PM
 • 6:45 PM
 • 7:20 PM
 • 8:05 PM
 • 8:40 PM
 • 9:15 PM
 • 9:50 PM
 • 10:25 PM
 • 10:55 PM
AM
 • 7:34 AM
 • 7:54 AM
 • 8:14 AM
 • 8:34 AM
 • 8:54 AM
 • 9:14 AM
 • 9:34 AM
 • 9:54 AM
 • 10:14 AM
 • 10:34 AM
 • 10:54 AM
 • 11:14 AM
 • 11:39 AM
 • 11:59 AM
PM
 • 12:19 PM
 • 12:39 PM
 • 12:59 PM
 • 1:19 PM
 • 1:39 PM
 • 1:59 PM
 • 2:19 PM
 • 2:39 PM
 • 2:59 PM
 • 3:19 PM
 • 3:34 PM
 • 3:54 PM
 • 4:14 PM
 • 4:34 PM
 • 4:54 PM
 • 5:14 PM
 • 5:34 PM
 • 5:54 PM
 • 6:14 PM
 • 6:29 PM
 • 6:49 PM
 • 7:24 PM
 • 8:09 PM
 • 8:44 PM
 • 9:19 PM
 • 9:54 PM
 • 10:29 PM
 • 10:59 PM
AM
 • 7:36 AM
 • 7:56 AM
 • 8:16 AM
 • 8:36 AM
 • 8:56 AM
 • 9:16 AM
 • 9:36 AM
 • 9:56 AM
 • 10:16 AM
 • 10:36 AM
 • 10:56 AM
 • 11:16 AM
 • 11:41 AM
PM
 • 12:01 PM
 • 12:21 PM
 • 12:41 PM
 • 1:01 PM
 • 1:21 PM
 • 1:41 PM
 • 2:01 PM
 • 2:21 PM
 • 2:41 PM
 • 3:01 PM
 • 3:21 PM
 • 3:36 PM
 • 3:56 PM
 • 4:16 PM
 • 4:36 PM
 • 4:56 PM
 • 5:16 PM
 • 5:36 PM
 • 5:56 PM
 • 6:16 PM
 • 6:31 PM
 • 6:51 PM
 • 7:26 PM
 • 8:11 PM
 • 8:46 PM
 • 9:21 PM
 • 9:56 PM
 • 10:31 PM
 • 11:01 PM
AM
 • 7:39 AM
 • 7:59 AM
 • 8:19 AM
 • 8:39 AM
 • 8:59 AM
 • 9:19 AM
 • 9:39 AM
 • 9:59 AM
 • 10:19 AM
 • 10:39 AM
 • 10:59 AM
 • 11:19 AM
 • 11:44 AM
PM
 • 12:04 PM
 • 12:24 PM
 • 12:44 PM
 • 1:04 PM
 • 1:24 PM
 • 1:44 PM
 • 2:04 PM
 • 2:24 PM
 • 2:44 PM
 • 3:04 PM
 • 3:24 PM
 • 3:39 PM
 • 3:59 PM
 • 4:19 PM
 • 4:39 PM
 • 4:59 PM
 • 5:19 PM
 • 5:39 PM
 • 5:59 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:54 PM
 • 7:29 PM
 • 8:14 PM
 • 8:49 PM
 • 9:24 PM
 • 9:59 PM
 • 10:34 PM
 • 11:04 PM
AM
 • 7:43 AM
 • 8:03 AM
 • 8:23 AM
 • 8:43 AM
 • 9:03 AM
 • 9:23 AM
 • 9:43 AM
 • 10:03 AM
 • 10:23 AM
 • 10:43 AM
 • 11:03 AM
 • 11:23 AM
 • 11:48 AM
PM
 • 12:08 PM
 • 12:28 PM
 • 12:48 PM
 • 1:08 PM
 • 1:28 PM
 • 1:48 PM
 • 2:08 PM
 • 2:28 PM
 • 2:48 PM
 • 3:08 PM
 • 3:28 PM
 • 3:43 PM
 • 4:03 PM
 • 4:23 PM
 • 4:43 PM
 • 5:03 PM
 • 5:23 PM
 • 5:43 PM
 • 6:03 PM
 • 6:23 PM
 • 6:38 PM
 • 6:58 PM
 • 7:33 PM
 • 8:18 PM
 • 8:53 PM
 • 9:28 PM
 • 10:03 PM
 • 10:38 PM
 • 11:08 PM
AM
 • 7:47 AM
 • 8:07 AM
 • 8:27 AM
 • 8:47 AM
 • 9:07 AM
 • 9:27 AM
 • 9:47 AM
 • 10:07 AM
 • 10:27 AM
 • 10:47 AM
 • 11:07 AM
 • 11:27 AM
 • 11:52 AM
PM
 • 12:12 PM
 • 12:32 PM
 • 12:52 PM
 • 1:12 PM
 • 1:32 PM
 • 1:52 PM
 • 2:12 PM
 • 2:32 PM
 • 2:52 PM
 • 3:12 PM
 • 3:32 PM
 • 3:47 PM
 • 4:07 PM
 • 4:27 PM
 • 4:47 PM
 • 5:07 PM
 • 5:27 PM
 • 5:47 PM
 • 6:07 PM
 • 6:27 PM
 • 6:42 PM
 • 7:02 PM
 • 7:37 PM
 • 8:22 PM
 • 8:57 PM
 • 9:32 PM
 • 10:07 PM
 • 10:42 PM
 • 11:12 PM
AM
 • 7:55 AM
 • 8:15 AM
 • 8:35 AM
 • 8:55 AM
 • 9:15 AM
 • 9:35 AM
 • 9:55 AM
 • 10:15 AM
 • 10:35 AM
 • 10:55 AM
 • 11:15 AM
 • 11:35 AM
PM
 • 12:00 PM
 • 12:20 PM
 • 12:40 PM
 • 1:00 PM
 • 1:20 PM
 • 1:40 PM
 • 2:00 PM
 • 2:20 PM
 • 2:40 PM
 • 3:00 PM
 • 3:20 PM
 • 3:40 PM
 • 3:55 PM
 • 4:15 PM
 • 4:35 PM
 • 4:55 PM
 • 5:15 PM
 • 5:35 PM
 • 5:55 PM
 • 6:15 PM
 • 6:35 PM
 • 6:50 PM
 • 7:10 PM
 • 7:45 PM
 • 8:30 PM
 • 9:05 PM
 • 9:40 PM
 • 10:15 PM
 • 10:50 PM
 • 11:20 PM

Spring Semester (Weekends)

Times following "Saturday Only" do not operate on Sundays.

Times following "End Saturday Only" operate on both Saturday and Sunday.

Times following "Sunday Only" do not operate on Saturdays.

AM
 • Saturday Only
 • 11:05 
PM
 • 12:05 
 • End Saturday Only
 • 1:05 
 • 2:05 
 • 3:05 
 • 4:05 
 • 5:05 
 • 6:05 
AM
 • Saturday Only
 • 10:15 
 • 11:15 
 • End Saturday Only
PM
 • 12:15 
 • 1:15 
 • 2:15 
 • 3:15 
 • 4:15 
 • 5:15 
 • 6:15 
 • 6:50 
 • 7:25 
 • 8:00 
 • 8:35 
 • 9:10 
 • 9:45 
 • Sunday Only
 • 10:15 
AM
 • Saturday Only
 • 10:18 
 • 11:18 
 • End Saturday Only
PM
 • 12:18 
 • 1:18 
 • 2:18 
 • 3:18 
 • 4:18 
 • 5:18 
 • 6:18 
 • 6:53 
 • 7:18 
 • 8:03 
 • 8:38 
 • 9:18 
 • 9:48 
 • Sunday Only
 • 10:18 
AM
 • Saturday Only
 • 10:22 
 • 11:22 
 • End Saturday Only
PM
 • 12:22 
 • 1:22 
 • 2:22 
 • 3:22 
 • 4:22 
 • 5:22 
 • 6:22 
 • 6:57 
 • 7:32 
 • 8:07 
 • 8:42 
 • 9:17 
 • 9:52 
 • Sunday Only
 • 10:22 
AM
 • Saturday Only
 • 10:26 
 • 11:26 
 • End Saturday Only
PM
 • 12:26 
 • 1:26 
 • 2:26 
 • 3:26 
 • 4:26 
 • 5:26 
 • 6:26 
 • 7:01 
 • 7:36
 • 8:11 
 • 8:46 
 • 9:21 
 • 9:56 
 • Sunday Only
 • 10:26 
AM
 • Saturday Only
 • 10:29 
 • 11:29 
 • End Saturday Only
PM
 • 12:29 
 • 1:29 
 • 2:29 
 • 3:29 
 • 4:29 
 • 5:29 
 • 6:29 
 • 7:04 
 • 7:39 
 • 8:14 
 • 8:49 
 • 9:24 
 • 9:59 
 • Sunday Only
 • 10:29 
AM
 • Saturday Only
 • 10:40 
 • 11:40 
 • End Saturday Only
PM
 • 12:40 
 • 1:40 
 • 2:40 
 • 3:40 
 • 4:40 
 • 5:40 
 • 6:40 
 • 7:15 
 • 7:50 
 • 8:25 
 • 9:00 
 • 9:35 
 • 10:10 
 • Sunday Only
 • 10:40 
AM
 • Saturday Only
 • 10:50 
 • 11:50 
 • End Saturday Only
PM
 • 12:50 
 • 1:50 
 • 2:50 
 • 3:50 
 • 4:50 
 • 5:50 

Spring Break March 10-17

Times preceding "Does not operate..." refer to Saturdays and Sundays

"T" Denotes transfer time for A route

PM
 • 12:20 PM
 • 1:25 PM
 • 2:25 PM
 • 3:30 PM
 • 4:30 PM
 • 5:30 PM
AM
 • Weekdays Only
 • 7:40 AM
 • 8:15 AM
 • 8:45 AM
 • 9:15 AM
 • Monday-Saturday Only
 • 9:50 AM
 • 10:25 AM
 • 10:55 AM
 • Operate Everyday 
 • 11:30 AM
PM
 • 12:30 PM
 • 1:35 PM
 • 2:35 PM
 • 3:40 PM
 • 4:40 PM
 • 5:40 PM
AM
 • Weekdays Only
 • 7:44 AM
 • 8:19 AM
 • 8:49 AM
 • 9:19 AM
 • Monday-Saturday Only
 • 9:54 AM
 • 10:29 AM
 • 10:59 AM
 • Operate Everyday
 • 11:34 AM
PM
 • 12:34 PM
 • 1:39 PM
 • 2:39 PM
 • 3:44 PM
 • 4:44 PM
 • 5:44 PM
AM
 • Weekdays Only
 • 7:47 AM
 • 8:22 AM
 • 8:52 AM
 • 9:22 AM
 • Monday-Saturday Only
 • 9:57 AM
 • 10:32 AM
 • 11:02 AM
 • Operate Everyday
 • 11:37 AM
PM
 • 12:37 PM
 • 1:42 PM
 • 2:42 PM
 • 3:47 PM
 • 4:47 PM
 • 5:47  PM
AM
 • Weekdays Only
 • 7:55 AM T 
 • 8:30 AM T 
 • 9:00 AM T 
 • 9:30 AM T 
 • Monday-Saturday Only
 • 10:05 AM T 
 • 10:40 AM T 
 • 11:10 AM T
 • Operate Everyday
 • 11:45 AM T 
PM
 • 12:45 PM T 
 • 1:50 PM T 
 • 2:50 PM T 
 • 3:55 PM T 
 • 4:55 PM T 
 • 5:55 PM T 
AM
 • Weekdays Only
 • 8:01 AM
 • 8:36 AM
 • 9:06 AM
 • 9:36 AM
 • Monday-Saturday Only
 • 10:11 AM
 • 10:46 AM
 • 11:16 AM
 • Operate Everyday
 • 11:51 AM
PM
 • 12:51 PM
 • 1:56 PM
 • 2:56 PM
 • 4:01 PM
 • 5:01 PM
 • 6:01  PM
PM
 • 12:01 PM
 • 1:01 PM
 • 2:06 PM
 • 3:06 PM
 • 4:11 PM
 • 5:11 PM

MLK Day Monday January 15

PM
 • 12:00 PM
 • 1:00 PM
 • 2:00 PM
 • 3:00 PM
 • 4:00 PM
 • 5:00 PM
 • 6:00 PM
 • 7:00 PM
 • 8:00 PM
 • 9:00 PM
AM
 • 7:40 AM
 • 8:10 AM
 • 8:40 AM
 • 9:10 AM
 • 9:40 AM
 • 10:10 AM
 • 10:40 AM
 • 11:10 AM
PM
 • 12:10 PM
 • 1:10 PM
 • 2:10 PM
 • 3:10 PM
 • 4:10 PM
 • 5:10 PM
 • 6:10 PM
 • 7:10 PM
 • 8:10 PM
 • 9:10 PM
 • 9:40 PM
 • 10:10 PM
 • 10:40 PM
 • 11:10 PM
 • 11:40 PM
 • 12:10 AM
AM
 • 7:43 AM
 • 8:13 AM
 • 8:43 AM
 • 9:13 AM
 • 9:43 AM
 • 10:13 AM
 • 10:43 AM
 • 11:13 AM
PM
 • 12:13 PM
 • 1:13 PM
 • 2:13 PM
 • 3:13 PM
 • 4:13 PM
 • 5:13 PM
 • 6:13 PM
 • 7:13: PM
 • 8:13 PM
 • 9:13 PM
 • 9:43 PM
 • 10:13 PM
 • 10:43 PM
 • 11:13 PM
 • 11:43 PM
 • 12:13 AM

AM
 • 7:47 AM
 • 8:17 AM
 • 8:47 AM
 • 9:17 AM
 •  9:47 AM
 • 10:17 AM
 • 10:47 AM
 • 11:17 AM
PM
 • 12:17 PM
 • 1:17 PM
 • 2:17 PM
 • 3:17 PM
 • 4:17 PM
 • 5:17 PM
 •  6:17 PM
 • 7:17 PM
 • 8:17 PM
 • 9:17 PM
 • 9:47 PM
 • 10:17 PM
 • 10:47 PM
 • 11:17 PM
 • 11:47 PM
 • 12:17 AM
 •  
AM
 • 7:54 AM
 • 8:24 AM
 • 8:56 AM
 • 9:24 AM
 • 9:54 AM
 • 10:24 AM
 • 10:54 AM
 • 11:24 AM
PM
 • 12:24 PM
 • 1:24 PM
 • 2:24 PM
 • 3:24 PM
 • 4:24 PM
 • 5:24 PM
 • 6:24 PM
 • 7:24 PM
 • 8:24 PM
 • 9:24 PM
 • 9:54 PM
 • 10:24 PM
 • 10:54 PM
 • 11:24 PM
 • 11:54 PM
 • 12:24 AM
AM
 • 8:00 AM
 • 8:30 AM
 • 9:00 AM
 • 9:30 AM
 • 10:00 AM
 • 10:30 AM
 • 11:00 AM
 • 11:30 AM
PM
 • 12:30 PM
 • 1:30 PM
 • 2:30 PM
 • 3:30 PM
 • 4:30 PM
 • 5:30 PM
 • 6:30 PM
 • 7:30 PM
 • 8:30 PM
 • 9:30 PM
 • 10:00 PM
 • 10:30 PM
 • 11:00 PM
 • 11:30 PM
 • 12:00 AM
 • 12:30 AM
AM
 • 11:40 AM
PM
 • 12:40 PM
 • 1:40 PM
 • 2:40 PM
 • 3:40 PM
 • 4:40 PM
 • 5:40 PM
 • 6:40 PM
 • 7:40 PM
 • 8:40 PM

Exam Week Fall (Mon - Thursday) 12/11-12/14

AM
 • 7:25 AM
 • 7:35 AM
 • 7:50 AM
 • 8:15 AM
 • 8:30 AM
 • 8:50 AM
 • 9:10 AM
 • 9:20 AM
 • 9:30 AM
 • 9:45 AM
 • 9:50 AM
 • 9:55 AM
 • 10:00 AM
 • 10:15 AM
 • 10:25 AM
 • 10:35 AM
 • 10:45 AM
 • 10:55 AM
 • 11:05 AM
 • 11:15 AM
 • 11:25 AM
 • 11:35 AM
 • 11:50 AM
PM
 • 12:00 PM
 • 12:10 PM
 • 12:15 PM
 • 12:20 PM
 • 12:25 PM
 • 12:40 PM
 • 12:55 PM
 • 1:05 PM
 • 1:15 PM
 • 1:25 PM
 • 1:35 PM
 • 1:45 PM
 • 1:55 PM
 • 2:05 PM
 • 2:15 PM
 • 2:20 PM
 • 2:25 PM
 • 2:30 PM
 • 2:40 PM
 • 2:55 PM
 • 3:05 PM
 • 3:15 PM
 • 3:25 PM
 • 3:35 PM
 • 3:45 PM
 • 3:55 PM
 • 4:05 PM
 • 4:15 PM
 • 4:25 PM
 • 4:35 PM
 • 4:40 PM
 • 4:50 PM
 • 5:00 PM
 • 5:15 PM
 • 5:30 PM
 • 5:50 PM
 • 6:10 PM
 • 6:30 PM
 • 6:50 PM
 • 7:10 PM
 • 7:30 PM
 • 7:50 PM
 • 8:10 PM
 • 8:30 PM
 • 8:50 PM
 • 9:15 PM
 • 9:30 PM
 • 9:45 PM
 • 10:00 PM
 • 10:15 PM
 • 10:30 PM
 • 10:45 PM
 • 11:00 PM
 • 11:15 PM
 • 11:30 PM
 • 11:45 PM
 • 11:55 PM
AM
 • 7:31 AM
 • 7:41 AM
 • 7:56 AM
 • 8:21 AM
 • 8:36 AM
 • 8:56 AM
 • 9:16 AM
 • 9:26 AM
 • 9:36 AM
 • 9:51 AM
 • 9:56 AM
 • 10:01 AM
 • 10:06 AM
 • 10:21 AM
 • 10:31 AM
 • 10:41 AM
 • 10:51 AM
 • 11:01 AM
 • 11:11 AM
 • 11:21 AM
 • 11:31 AM
 • 11:41 AM
 • 11:56 AM
PM
 • 12:06 PM
 • 12:16 PM
 • 12:21 PM
 • 12:26 PM
 • 12:31 PM
 • 12:46 PM
 • 1:01 PM
 • 1:11 PM
 • 1:21 PM
 • 1:31 PM
 • 1:41 PM
 • 1:51 PM
 • 2:01 PM
 • 2:11 PM
 • 2:21 PM
 • 2:26 PM
 • 2:31 PM
 • 2:36 PM
 • 2:46 PM
 • 3:01 PM
 • 3:11 PM
 • 3:21 PM
 • 3:31 PM
 • 3:41 PM
 • 3:51 PM
 • 4:01 PM
 • 4:11 PM
 • 4:21 PM
 • 4:31 PM
 • 4:41 PM
 • 4:46 PM
 • 4:56 PM
 • 5:06 PM
 • 5:21 PM
 • 5:36 PM
 • 5:56 PM
 • 6:16 PM
 • 6:36 PM
 • 6:56 PM
 • 7:16 PM
 • 7:36 PM
 • 7:56 PM
 • 8:16 PM
 • 8:36 PM
 • 8:56 PM
 • 9:21 PM
 • 9:36 PM
 • 9:51 PM
 • 10:06 PM
 • 10:21 PM
 • 10:36 PM
 • 10:51 PM
 • 11:06 PM
 • 11:21 PM
 • 11:36 PM
 • 11:51 PM
 • 12:01 AM
AM
 • 7:34 AM
 • 7:44 AM
 • 7:59 AM
 • 8:24 AM
 • 8:39 AM
 • 8:59 AM
 • 9:19 AM
 • 9:29 AM
 • 9:39 AM
 • 9:54 AM
 • 9:59 AM
 • 10:04 AM
 • 10:09 AM
 • 10:24 AM
 • 10:34 AM
 • 10:44 AM
 • 10:54 AM
 • 11:04 AM
 • 11:14 AM
 • 11:24 AM
 • 11:34 AM
 • 11:44 AM
 • 11:59 AM
PM
 • 12:09 PM
 • 12:19 PM
 • 12:24 PM
 • 12:29 PM
 • 12:34 PM
 • 12:49 PM
 • 1:04 PM
 • 1:14 PM
 • 1:24 PM
 • 1:34 PM
 • 1:44 PM
 • 1:54 PM
 • 2:04 PM
 • 2:14 PM
 • 2:24 PM
 • 2:29 PM
 • 2:34 PM
 • 2:39 PM
 • 2:49 PM
 • 3:04 PM
 • 3:14 PM
 • 3:24 PM
 • 3:34 PM
 • 3:44 PM
 • 3:54 PM
 • 4:04 PM
 • 4:14 PM
 • 4:24 PM
 • 4:34 PM
 • 4:44 PM
 • 4:49 PM
 • 4:59 PM
 • 5:09 PM
 • 5:24 PM
 • 5:39 PM
 • 5:59 PM
 • 6:19 PM
 • 6:39 PM
 • 6:59 PM
 • 7:19 PM
 • 7:39 PM
 • 7:59 PM
 • 8:19 PM
 • 8:39 PM
 • 8:59 PM
 • 9:23 PM
 • 9:38 PM
 • 9:53 PM
 • 10:08 PM
 • 10:23 PM
 • 10:38 PM
 • 10:53 PM
 • 11:08 PM
 • 11:23 PM
 • 11:38 PM
 • 11:53 PM
 • 12:03 AM
AM
 • 7:42 AM
 • 7:52 AM
 • 8:07 AM
 • 8:32 AM
 • 8:47 AM
 • 9:07 AM
 • 9:27 AM
 • 9:37 AM
 • 9:47 AM
 • 10:02 AM
 • 10:07 AM
 • 10:12 AM
 • 10:17 AM
 • 10:32 AM
 • 10:42 AM
 • 10:52 AM
 • 11:02 AM
 • 11:12 AM
 • 11:22 AM
 • 11:32 AM
 • 11:42 AM
 • 11:52 AM
PM
 • 12:07 PM
 • 12:17 PM
 • 12:27 PM
 • 12:32 PM
 • 12:37 PM
 • 12:42 PM
 • 12:57 PM
 • 1:12 PM
 • 1:22 PM
 • 1:32 PM
 • 1:42 PM
 • 1:52 PM
 • 2:02 PM
 • 2:12 PM
 • 2:22 PM
 • 2:32 PM
 • 2:37 PM
 • 2:42 PM
 • 2:47 PM
 • 2:57 PM
 • 3:12 PM
 • 3:22 PM
 • 3:32 PM
 • 3:42 PM
 • 3:52 PM
 • 4:02 PM
 • 4:12 PM
 • 4:22 PM
 • 4:32 PM
 • 4:42 PM
 • 4:52 PM
 • 4:57 PM
 • 5:07 PM
 • 5:17 PM
 • 5:32 PM
 • 5:47 PM
 • 6:07 PM
 • 6:27 PM
 • 6:47 PM
 • 7:07 PM
 • 7:27 PM
 • 7:47 PM
 • 8:07 PM
 • 8:27 PM
 • 8:47 PM
 • 9:07 PM
 • 9:30 PM
 • 9:45 PM
 • 10:00 PM
 • 10:15 PM
 • 10:30 PM
 • 10:45 PM
 • 11:00 PM
 • 11:15 PM
 • 11:30 PM
 • 11:45 PM
 • 12:00 AM
 • 12:10 AM
AM
 • 7:50 AM
 • 8:00 AM
 • 8:15 AM
 • 8:40 AM
 • 8:55 AM
 • 9:15 AM
 • 9:35 AM
 • 9:45 AM
 • 9:55 AM
 • 10:10 AM
 • 10:15 AM
 • 10:20 AM
 • 10:25 AM
 • 10:40 AM
 • 10:50 AM
 • 11:00 AM
 • 11:10 AM
 • 11:20 AM
 • 11:30 AM
 • 11:40 AM
 • 11:50 AM
PM
 • 12:00 PM
 • 12:15 PM
 • 12:25 PM
 • 12:35 PM
 • 12:40 PM
 • 12:45 PM
 • 12:50 PM
 • 1:05 PM
 • 1:20 PM
 • 1:30 PM
 • 1:40 PM
 • 1:50 PM
 • 2:00 PM
 • 2:10 PM
 • 2:20 PM
 • 2:30 PM
 • 2:40 PM
 • 2:45 PM
 • 2:50 PM
 • 2:55 PM
 • 3:05 PM
 • 3:20 PM
 • 3:30 PM
 • 3:40 PM
 • 3:50 PM
 • 4:00 PM
 • 4:10 PM
 • 4:20 PM
 • 4:30 PM
 • 4:40 PM
 • 4:50 PM
 • 5:00 PM
 • 5:05 PM
 • 5:15 PM
 • 5:25 PM
 • 5:40 PM
 • 5:55 PM
 • 6:15 PM
 • 6:35 PM
 • 6:55 PM
 • 7:15 PM
 • 7:35 PM
 • 7:55 PM
 • 8:15 PM
 • 8:35 PM
 • 8:55 PM
 • 9:15 PM
 • 9:35 PM
 • 9:50 PM
 • 10:05 PM
 • 10:20 PM
 • 10:35 PM
 • 10:50 PM
 • 11:05 PM
 • 11:20 PM
 • 11:35 PM
 • 11:50 PM
 • 12:05 AM
 • 12:15 AM

Exam Week Fall (Friday Only) 12/15

AM
 • 7:25 AM
 • 7:45 AM
 • 8:00 AM
 • 8:20 AM
 • 8:40 AM
 • 9:00 AM
 • 9:20 AM
 • 9:40 AM
 • 10:00 AM
 • 10:20 AM
 • 10:40 AM
 • 11:00 AM
 • 11:20 AM
 • 11:40 AM
PM
 • 12:00 PM
 • 12:20 PM
 • 12:40 PM
 • 1:00 PM
 • 1:20 PM
 • 1:40 PM
 • 2:00 PM
 • 2:20 PM
 • 2:40 PM
 • 3:00 PM
 • 3:20 PM
 • 3:40 PM
 • 4:00 PM
 • 4:20 PM
 • 4:40 PM
 • 5:00 PM
 • 5:20 PM
 • 5:40 PM
 • 6:00 PM
 • 6:40 PM
 • 7:20 PM
 • 8:00 PM
 • 8:40 PM
 • 9:20 PM
 • 10:00 PM
AM
 • 7:31 AM
 • 7:51 AM
 • 8:06 AM
 • 8:26 AM
 • 8:46 AM
 • 9:06 AM
 • 9:26 AM
 • 9:46 AM
 • 10:06 AM
 • 10:26 AM
 • 10:46 AM
 • 11:06 AM
 • 11:26 AM
 • 11:46 AM
PM
 • 12:06 PM
 • 12:26 PM
 • 12:46 PM
 • 1:06 PM
 • 1:26 PM
 • 1:46 PM
 • 2:06 PM
 • 2:26 PM
 • 2:46 PM
 • 3:06 PM
 • 3:26 PM
 • 3:46 PM
 • 4:06 PM
 • 4:26 PM
 • 4:46 PM
 • 5:06 PM
 • 5:26 PM
 • 5:46 PM
 • 6:06 PM
 • 6:46 PM
 • 7:26 PM
 • 8:06 PM
 • 8:46 PM
 • 9:26 PM
 • 10:06 PM
AM
 • 7:34 AM
 • 7:54 AM
 • 8:09 AM
 • 8:29 AM
 • 8:49 AM
 • 9:09 AM
 • 9:29 AM
 • 9:49 AM
 • 10:09 AM
 • 10:29 AM
 • 10:49 AM
 • 11:09 AM
 • 11:29 AM
 • 11:49 AM
PM
 • 12:09 PM
 • 12:29 PM
 • 12:49 PM
 • 1:09 PM
 • 1:29 PM
 • 1:49 PM
 • 2:09 PM
 • 2:29 PM
 • 2:49 PM
 • 3:09 PM
 • 3:29 PM
 • 3:49 PM
 • 4:09 PM
 • 4:29 PM
 • 4:49 PM
 • 5:09 PM
 • 5:29 PM
 • 5:49 PM
 • 6:09 PM
 • 6:49 PM
 • 7:29 PM
 • 8:09 PM
 • 8:49 PM
 • 9:29 PM
 • 10:09 PM
AM
 • 7:42 AM
 • 8:02 AM
 • 8:17 AM
 • 8:37 AM
 • 8:57 AM
 • 9:17 AM
 • 9:37 AM
 • 9:57 AM
 • 10:17 AM
 • 10:37 AM
 • 10:57 AM
 • 11:17 AM
 • 11:37 AM
 • 11:57 AM
PM
 • 12:17 PM
 • 12:37 PM
 • 12:57 PM
 • 1:17 PM
 • 1:37 PM
 • 1:57 PM
 • 2:17 PM
 • 2:37 PM
 • 2:57 PM
 • 3:17 PM
 • 3:37 PM
 • 3:57 PM
 • 4:17 PM
 • 4:37 PM
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:37 PM
 • 5:57 PM
 • 6:17 PM
 • 6:57 PM
 • 7:37 PM
 • 8:17 PM
 • 8:57 PM
 • 9:37 PM
 • 10:17 PM
AM
 • 7:50 AM
 • 8:10 AM
 • 8:25 AM
 • 8:45 AM
 • 9:05 AM
 • 9:25 AM
 • 9:45 AM
 • 10:05 AM
 • 10:25 AM
 • 10:45 AM
 • 11:05 AM
 • 11:25 AM
 • 11:45 AM
PM
 • 12:05 PM
 • 12:25 PM
 • 12:45 PM
 • 1:05 PM
 • 1:25 PM
 • 1:45 PM
 • 2:05 PM
 • 2:25 PM
 • 2:45 PM
 • 3:05 PM
 • 3:25 PM
 • 3:45 PM
 • 4:05 PM
 • 4:25 PM
 • 4:45 PM
 • 5:05 PM
 • 5:25 PM
 • 5:45 PM
 • 6:05 PM
 • 6:25 PM
 • 7:05 PM
 • 7:45 PM
 • 8:25 PM
 • 9:05 PM
 • 9:45 PM
 • 10:25 PM

Summer (Monday-Friday) May 9-July 28

Times following "Mon.-Thurs. Only" do not operate on Friday

AM
 • 7:40am
 • 8:15am
 • 8:50am
 • 9:25am
 • 10:00am
 • 10:35am
 • 11:10am
 • 11:45am
PM
 • 12:25pm
 • 12:55pm
 • 1:30pm
 • 2:05pm
 • 2:40pm
 • 3:15pm
 • 3:50pm
 • 4:25pm
 • 5:00pm
 • 5:35pm
 • Mon.-Thurs. Only
 • 6:10pm
 • 6:45pm
 • 7:20pm
AM
 • 7:46am
 • 8:21am
 • 8:56am
 • 9:31am
 • 10:06am
 • 10:41am
 • 11:16am
 • 11:51am
PM
 • 12:31pm
 • 1:01pm
 • 1:36pm
 • 2:11pm
 • 2:46pm
 • 3:21pm
 • 3:56pm
 • 4:31pm
 • 5:06pm
 • 5:41pm
 • Mon.-Thurs. Only
 • 6:16pm
 • 6:51pm
 • 7:26pm
AM
 • 7:49am
 • 8:24am
 • 8:59am
 • 9:34am
 • 10:09am
 • 10:44am
 • 11:19am
 • 11:54am
PM
 • 12:34pm
 • 1:04pm
 • 1:39pm
 • 2:14pm
 • 2:49pm
 • 3:24pm
 • 3:59pm
 • 4:34pm
 • 5:09pm
 • 5:44pm
 • Mon.-Thurs. Only
 • 6:19pm
 • 6:54pm
 • 7:29pm
AM
 • 7:53am
 • 8:28am
 • 9:03am
 • 9:38am
 • 10:13am
 • 10:48am
 • 11:23am
 • 11:58am
PM
 • 12:38pm
 • 1:08pm
 • 1:43pm
 • 2:18pm
 • 2:53pm
 • 3:28pm
 • 4:03pm
 • 4:38pm
 • 5:13pm
 • 5:48pm
 • Mon.-Thurs. Only
 • 6:23pm
 • 6:58pm
 • 7:33pm
AM
 • 7:57am
 • 8:32am
 • 9:07am
 • 9:42am
 • 10:17am
 • 10:52am
 • 11:27am
PM
 • 12:02pm
 • 12:42pm
 • 1:12pm
 • 1:47pm
 • 2:22pm
 • 2:57pm
 • 3:32pm
 • 3:57pm
 • 4:07pm
 • 4:42pm
 • 5:17pm
 • 5:52pm
 • Mon.-Thurs. Only
 • 6:27pm
 • 7:02pm
 • 7:37pm
AM
 • 8:05am
 • 8:40am
 • 9:15am
 • 9:50am
 • 10:25am
 • 11:00am
 • 11:35am
PM
 • 12:10pm
 • 12:50pm
 • 1:20pm
 • 1:55pm
 • 2:30pm
 • 3:05pm
 • 3:40pm
 • 4:15pm
 • 4:50pm
 • 5:25pm
 • 6:00pm
 • Mon.-Thurs. Only
 • 6:35pm
 • 7:10pm
 • 7:45pm

Thanksgiving Break Sat./Sun. Nov. 18-19; 25

Times following "Saturday Only" do not operate on Sunday.

Times following "End Saturday Only" operate on both Saturday and Sunday.

AM
 • Saturday Only
 • 11:00 
PM
 • 12:00 
 • End Saturday Only
 • 1:00 
 • 2:00 
 • 3:00 
 • 4:00 
 • 5:00 
 • 6:00 
AM
 • Saturday Only
 • 10:10 
 • 11:10 
 • End Saturday Only
PM
 • 12:10 
 • 1:10 
 • 2:10 
 • 3:10 
 • 4:10 
 • 5:10 
 • 6:10 
AM
 • Saturday Only
 • 10:13 
 • 11:13 
 • End Saturday Only
PM
 • 12:13 
 • 1:13 
 • 2:13 
 • 3:13 
 • 4:13 
 • 5:13 
 • 6:13 
AM
 • Saturday Only
 • 10:14 
 • 11:14 
 • End Saturday Only
PM
 • 12:14 
 • 1:14 
 • 2:14 
 • 3:14 
 • 4:14 
 • 5:14 
 • 6:14 
AM
 • Saturday Only
 • 10:17 
 • 11:17 
 • End Saturday Only
PM
 • 12:17 
 • 1:17 
 • 2:17 
 • 3:17 
 • 4:17 
 • 5:17 
 • 6:17 
AM
 • Saturday Only
 • 10:21 
 • 11:21 
 • End Saturday Only
PM
 • 12:21 
 • 1:21 
 • 2:21 
 • 3:21 
 • 4:21 
 • 5:21 
 • 6:21 
AM
 • Saturday Only
 • 10:24 
 • 11:24 
 • End Saturday Only
PM
 • 12:24 
 • 1:24 
 • 2:24 
 • 3:24 
 • 4:24 
 • 5:24 
 • 6:24 
AM
 • Saturday Only
 • 10:30 
 • 11:30 
 • End Saturday Only
PM
 • 12:30 
 • 1:30 
 • 2:30 
 • 3:30 
 • 4:30 
 • 5:30 
 • 6:30 
AM
 • Saturday Only
 • 10:40 
 • 11:40 
 • End Saturday Only
PM
 • 12:40 
 • 1:40 
 • 2:40 
 • 3:40 
 • 4:40 
 • 5:40 

Welcome Week (8/17-18 Thurs - Fri Only)

AM
PM
AM
 • 7:40am
 • 8:10am
 • 8:30am
 • 8:45am
 • 9:05am
 • 9:20am
 • 9:40am
 • 9:55am
 • 10:15am
 • 10:30am
 • 10:50am
 • 11:05am
 • 11:25am
 • 11:40am
PM
 • 12:00pm
 • 12:15pm
 • 12:35pm
 • 12:50pm
 • 1:10pm
 • 1:25pm
 • 1:45pm
 • 2:00pm
 • 2:20pm
 • 2:35pm
 • 2:55pm
 • 3:10pm
 • 3:30pm
 • 3:45pm
 • 4:05pm
 • 4:20pm
 • 4:40pm
 • 4:55pm
 • 5:15pm
 • 5:30pm
 • 6:00pm
 • 6:30pm
 • 7:00pm
 • 7:30pm
 • 8:00pm
 • 8:30pm
 • 9:00pm
 • 9:30pm
AM
 • 7:45am
 • 8:15am
 • 8:35am
 • 8:50am
 • 9:25am
 • 9:45am
 • 10:00am
 • 10:20am
 • 10:35am
 • 10:55am
 • 11:10am
 • 11:30am
 • 11:45am
PM
 • 12:05pm
 • 12:20pm
 • 12:40pm
 • 12:55pm
 • 1:15pm
 • 1:30pm
 • 1:49pm
 • 2:05pm
 • 2:25pm
 • 2:40pm
 • 3:00pm
 • 3:15pm
 • 3:35pm
 • 3:50pm
 • 4:10pm
 • 4:25pm
 • 4:45pm
 • 5:00pm
 • 5:20pm
 • 5:35pm
 • 6:05pm
 • 6:35pm
 • 7:05pm
 • 7:35pm
 • 8:05pm
 • 8:35pm
 • 9:05pm
 • 9:35pm
AM
 • 7:47am
 • 8:17am
 • 8:37am
 • 9:12am
 • 9:27am
 • 9:47am
 • 10:02am
 • 10:22am
 • 10:37am
 • 10:57am
 • 11:12am
 • 11:32am
 • 11:47am
PM
 • 12:07pm
 • 12:22pm
 • 12:42pm
 • 12:57pm
 • 1:17pm
 • 1:32pm
 • 1:52pm
 • 2:07pm
 • 2:42pm
 • 3:02pm
 • 3:17pm
 • 3:37pm
 • 3:52pm
 • 4:12pm
 • 4:27pm
 • 4:47pm
 • 5:02pm
 • 5:22pm
 • 5:37pm
 • 6:07pm
 • 6:37pm
 • 7:07pm
 • 7:37pm
 • 8:07pm
 • 8:37pm
 • 9:07pm
 • 9:37pm
AM
 • 7:51am
 • 8:21am
 • 8:41am
 • 8:56am
 • 9:16am
 • 9:31am
 • 9:51am
 • 10:06am
 • 10:26am
 • 10:41am
 • 11:01am
 • 11:16am
 • 11:36am
 • 11:51am
PM
 • 12:11pm
 • 12:26pm
 • 12:46pm
 • 1:01pm
 • 1:21pm
 • 1:36pm
 • 1:56pm
 • 2:11pm
 • 2:31pm
 • 2:46pm
 • 3:06pm
 • 3:21pm
 • 3:41pm
 • 3:56pm
 • 4:16pm
 • 4:31pm
 • 5:06pm
 • 5:26pm
 • 5:41pm
 • 6:11pm
 • 6:41pm
 • 7:11pm
 • 7:41pm
 • 8:11pm
 • 8:41pm
 • 9:11pm
 • 9:41pm
AM
 • 8:03am
 • 8:33am
 • 8:53am
 • 9:08am
 • 9:43am
 • 10:03am
 • 10:18am
 • 10:38am
 • 10:53am
 • 11:13am
 • 11:28am
 • 11:48am
PM
 • 12:03pm
 • 12:23pm
 • 12:38pm
 • 12:58pm
 • 1:13pm
 • 1:33pm
 • 1:48pm
 • 2:08pm
 • 2:23pm
 • 2:43pm
 • 2:58pm
 • 3:18pm
 • 3:33pm
 • 3:53pm
 • 4:08pm
 • 4:28pm
 • 4:43pm
 • 5:03pm
 • 5:18pm
 • 5:38pm
 • 5:53pm
 • 6:23pm
 • 6:53pm
 • 7:23pm
 • 7:53pm
 • 8:23pm
 • 8:53pm
 • 9:23pm
 • 9:53pm
AM

Welcome Week (8/19 Saturday Only)

AM
 • 11:00am
PM
 • 12:00pm
 • 1:00pm
 • 2:00pm
 • 3:00pm
 • 4:00pm
 • 5:00pm
 • 6:00pm
 • 7:00pm
 • 8:00pm
 • 9:00pm
AM
 • 10:10am
 • 11:10am
PM
 • 12:10pm
 • 1:10pm
 • 2:10pm
 • 3:10pm
 • 4:10pm
 • 5:10pm
 • 6:10pm
 • 7:10pm
 • 8:10pm
 • 9:10pm
AM
 • 10:15am
 • 11:1am
PM
 • 12:15pm
 • 1:15pm
 • 2:15pm
 • 3:15pm
 • 4:15pm
 • 5:15pm
 • 6:15pm
 • 7:15pm
 • 8:15pm
 • 9:15pm
AM
 • 10:17am
 • 11:17am
PM
 • 12:17pm
 • 1:17pm
 • 2:17pm
 • 3:17pm
 • 4:17pm
 • 5:17pm
 • 6:17pm
 • 7:17pm
 • 8:17pm
 • 9:17pm
AM
 • 10:21am
 • 11:21am
PM
 • 12:21pm
 • 1:21pm
 • 2:21pm
 • 3:21pm
 • 4:21pm
 • 5:21pm
 • 6:21pm
 • 7:21pm
 • 8:21pm
 • 9:21pm
AM
 • 10:30am
 • 11:30am
PM
 • 12:30pm
 • 1:30pm
 • 2:30pm
 • 3:30pm
 • 4:30pm
 • 5:30pm
 • 6:30pm
 • 7:30pm
 • 8:30pm
 • 9:30pm
AM
 • 10:40am
 • 11:40am
PM
 • 12:40pm
 • 1:40pm
 • 2:40pm
 • 3:40pm
 • 4:40pm
 • 5:40pm
 • 6:40pm
 • 7:40pm
 • 8:40pm
 • 9:40pm

Summer (Summer Break) May 8, July 31-August 15

The first trip to the mall leaves directly from Evermann at 11:30am.

Mall service ceases after 6:00pm.

AM
PM
 • 12:00pm
 • 1:00pm
 • 2:00pm
 • 3:00pm
 • 4:00pm
 • 5:00pm
 •  
AM
 • 7:40am
 • 8:10am
 • 8:40am
 • 9:10am
 • 9:40am
 • 10:10am
 • 10:40am
 • 11:10am
PM
 • 12:10pm
 • 1:10pm
 • 2:10pm
 • 3:10pm
 • 4:10pm
 • 5:10pm
AM
 • 7:44am
 • 8:14am
 • 8:44am
 • 9:14am
 • 9:44am
 • 10:14am
 • 10:44am
 • 11:14am
PM
 • 12:14pm
 • 1:14pm
 • 2:14pm
 • 3:14pm
 • 4:14pm
 • 5:14pm
AM
 • 7:47am
 • 8:17am
 • 8:47am
 • 9:17am
 • 9:47am
 • 10:17am
 • 10:47am
 • 11:17am
PM
 • 12:17pm
 • 1:17pm
 • 2:17pm
 • 3:17pm
 • 4:17pm
 • 5:17pm
AM
 • 7:54am
 • 8:24am
 • 8:54am
 • 9:24am
 • 9:54am
 • 10:24am
 • 10:54am
 • 11:24am
PM
 • 12:24pm
 • 1:24pm
 • 2:24pm
 • 3:24pm
 • 4:24pm
 • 5:24pm
AM
 • 8:00am
 • 8:30am
 • 9:00am
 • 9:30am
 • 10:00am
 • 10:30am
 • 11:00am
 • 11:30am
PM
 • 12:30pm
 • 1:30pm
 • 2:30pm
 • 3:30pm
 • 4:30pm
 • 5:30pm
AM
 • 11:40am
PM
 • 12:40pm
 • 1:40pm
 • 2:40pm
 • 3:40pm
 • 4:40pm

Summer (Saturday Only)

AM
 • 11:00am
PM
 • 12:00pm
 • 1:00pm
 • 2:00pm
 • 3:00pm
 • 4:00pm
 • 5:00pm
AM
 • 10:10am
 • 11:10am
PM
 • 12:10pm
 • 1:10pm
 • 2:10pm
 • 3:10pm
 • 4:10pm
 • 5:10pm
AM
 • 10:14am
 • 11:14am
PM
 • 12:14pm
 • 1:14pm
 • 2:14pm
 • 3:14pm
 • 4:14pm
 • 5:14pm
AM
 • 10:17am
 • 11:17am
PM
 • 12:17pm
 • 1:17pm
 • 2:17pm
 • 3:17pm
 • 4:17pm
 • 5:17pm
AM
 • 10:24am
 • 11:24am
PM
 • 12:24pm
 • 1:24pm
 • 2:24pm
 • 3:24pm
 • 4:24pm
 • 5:24pm
AM
 • 10:30am
 • 11:30am
PM
 • 12:30pm
 • 1:30pm
 • 2:30pm
 • 3:30pm
 • 4:30pm
 • 5:30pm
AM
 • 10:40am
 • 11:40am
PM
 • 12:40pm
 • 1:40pm
 • 2:40pm
 • 3:40pm
 • 4:40pm